Saveti: Kako­ pre­ž­i­v­e­ti­­ praznično veselje - Pet Magazine
Pas:
Mačka:
Od Dijana Đukić - 30/12/2018

Saveti: Kako­ pre­ž­i­v­e­ti­­ praznično veselje

Ve­ći­nu lju­di gr­mlja­vi­na ne pla­ši, ali sva­ko ko se bar malo­ ne štrec­­ne kad iznena­da­ puk­ne­ sa nebe­sa,­ sigu­r­no­ laže­. Pa pomi­sli­te­ on­da kako­ je psima­ koji­ imaju­ više­stru­ko­ istan­ča­ni­ja­ čula­ od nas i ka­da per­ce­p­ci­ju­ stvarnos­ti­ uglavnom­ crpe­ iz miri­sa­ i sluha­.

Tekst: magazin Pas, Foto: Shutterstock

Zbog toga­ je u perio­du­ oko Nove­ godi­ne,­ kad peta­r­de­ i vatro­met­ seva­ju­ sa svih strana,­ za njih svaki­ dan nevre­me­ i vlasni­ci­ bi trebalo­ da se potru­de­ da oni ovaj period­ što lak­še­ prebro­de­.

Pirotehnika i sluh
Eksplozije kod naših ljubimaca izazivaju strah, ali i paniku i nervozu, što često ume da preraste u agresiju. Razlog za to je u psećem sluhu, koji se umnogome razlikuje od čovekovog i koji je drugačije naštimovan. Ljubimci imaju mnogo tananije čulo sluha i prasak petardi njima zvuči mnogo glasnije i iritantnije. Za panične reakcije životinja zaslužna je promena uobičajenih zvukova, jer ovako intenzivne zvukove psi veoma retko slušaju. Pirotehnika njima zato stvara veliki stres, pa ih je često veoma teško umiriti i vratiti u uobičajen ritam.

A u tome­ im može­ pomo­ći­ neko­li­ko­ kori­snih­ save­ta magazina “Pas”.

  • PRIJA­TE­LJ­SKA­ LOKACIJA

Ako imate­ uslove,­ naj­bo­lje­ je da psa skloni­te­ iz grad­ske­ vreve­ i ta­ko ga pošte­di­te­ stresa­. Može­te­ ga odvesti­ u svoju vike­n­di­cu­ ili kod rođa­ka,­ prija­te­lja­ koji­ živi­ na mir­ni­­ joj loka­ci­ji­. Pre toga­ je pože­lj­no­ da neko­li­ko­ puta­ sa njim dođe­te­ na to mesto­ kako­ ne bi preži­vlja­vao­ dva stresa­ odjednom­. Može­te­ ga smesti­ti­ i u hotel­ za ljubi­m­ce­.

  • SIGU­R­NO­ MESTO

Oni koji­ nema­ju­ gde da odvedu­ psa, mo­gu se po­služi­ti­ vr­lo jed­nos­tavnim­ trikom­. Pre nego­ što krene­ novo­go­di­šnje­ slavlje,­ smesti­te­ ga u transpo­r­ter­. Tu će se oseća­ti­ znatno­ sigu­r­ni­je­ nego­ napo­lju­. U sluča­ju­ da niste­ kod kuće,­ obave­­zno zadu­ži­te­ nekog­ da prove­de­ vreme­ sa psom.

  • NAVIKAVANJE

Psa koji­ ima strah od glasnih­ zvuko­va­ sigu­r­no­ neće­te­ nika­kvim­ triko­vi­ma­ pretvo­ri­ti­ u lova­č­ku­ maši­nu,­ ali može­te­ ga nauči­ti­ da se manje­ plaši­ puc­nja­ve­. Vežba­ je vrlo­ jednos­tav­na,­ ali zah­te­va­ upornost­. Vašem­ psu treba­ da pušta­te­ sni­mljene­ zvuko­ve­ puca­nja­ piro­te­h­ni­­ke dok jede­ omilje­nu­ hranu­ ili pre nego­ što će izaći­ u šet­nju­. Poenta­ je da pas sa tim zvuko­vi­ma­ pove­že­ stvari­ koje­ voli,­ ali to se neće­ desi­ti­ preko­ noći­. Da bi ova vežba­ imala­ efek­ta,­ potre­b­no­ je barem­ tri do četi­ri­ mese­ca­ stalnog­ pona­vlja­nja­.

  • POMOĆ­ MEDIKAMENATA

Razli­či­te­ vrste­ seda­ti­va­ mogu­ biti­ dobro­ reše­nje­ za one pse koji­ izuze­t­no­ teško­ podno­se­ novo­go­­dišnju­ buku­. Ipak, pre uvođe­nja­ leko­va,­ treba­lo­ bi se kon­su­l­to­va­ti­ s vete­ri­na­rom­. Gene­ral­no,­ seda­ti­vi­ neće­ imati­ efek­ta­ ili će slabi­je­ delo­­vati­ ako dozvo­li­mo­ da se pas pot­puno­ istraumi­ra,­ pa mu tek onda­ damo­ leko­ve­. Zbog toga­ je mnogo­ bolje­ preven­ti­v­no­ delo­va­ti­.

  • POZI­TI­V­NA­ PORUKA

U sluča­ju­ da tokom­ naj­bu­č­ni­je­ noći­ u godi­ni­ provo­di­te­ vreme­ sa svojim­ naj­bo­ljim­ prija­te­ljem,­ bit­no­ je da mu šalje­te­ pozi­ti­v­ne­ vibra­ci­je­. Psi oseća­ju­ ener­gi­ju­ ljudi,­ bilo­ da je ona pozi­ti­v­na­ ili nega­ti­v­na­. Ako ste vi ne­rvo­zni­ i uplaše­ni,­ teško­ da će pas biti­ smiren­. Ako mu poka­že­te­ kako­ buka­ i deša­va­nja­ na grad­skim­ ulica­ma­ nisu­ strašni­ i da vas to ne plaši,­ veli­ke­ su šanse­ da će se on ugleda­ti­ na vas.

SAVETI PLUS


*Osnovni savet je da čovek nauči da prepoznaje simptome stresa kod životinja. Psi pod stresom uglavnom su nemirni, ne mogu da se skrase, hodaju tamo-ovamo, dahću, sline, oblizuju se… Budite smireni, jer vaše ponašanje utiče i na ponašanje psa. Neki su psi osetljiviji na zvukove od drugih. Razlog tome mogu biti loša iskustva, neadekvatna socijalizacija ili genetske odnosno pasminske predispozicije. Kod većine životinja, bez obzira na to, vlasnik, naročito pribran i staložen, autoritet je pred kojim nestaju i najveći strahovi.

*U vreme novogodišnjih praznika potrebno je da ljubimca ne šetate u vreme kad napolju odjekuju petarde ili vatrometi. Mnogi psi veoma se plaše ovih zvukova i u panici se mogu otrgnuti s povoca, pobeći i izgubiti se. Ovo je najčešći način gubljenja ljubimca u vreme praznika. Umesto toga, u duge šetnje radi rekreacije odlazite rano ujutru kad gradom vladaju tišina i mir, ili birajte dalje površine koje su na bezbednoj udaljenosti od ljudi i šenlučenja.

*Prag spoljne buke u domovima smanjite na što manju meru. To možete da postignete zatvaranjem prozora, zavesama i roletnama. U vreme intenzivnog praska petardi pojačajte muziku ili uključite TV, kako bi se spoljni svet manje čuo, a pas svoj sluh usredsredio na manje stresne zvukove.

*Ako ste prinuđeni da Novu godinu dočekate van kuće i bez ljubimca, ostavite ga u delu kuće u kome je bezbedan, zatvorite sve prozore, navucite zavese i ostavite TV ili radio uključen, kako bi se spoljna buka što manje čula. Kad su uplašene, neke životinje mogu postati destruktivne, pa je zato najbolje da uklonite sve predmete koje pas može oboriti ili uništiti.